Persondatapolitik


HALDGUTTENBERG Advokatfirma behandler persondata som dataansvarlig i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, samt tillige databeskyttelsesloven, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018, som supplerer og gennemfører databeskyttelsesforordningen.

Behandlingen af persondata sker alene med henblik på at yde aftalt rådgivning for kontorets klienter, og der vil af samme årsag alene blive indhentet persondata, i det omfang dette er nødvendigt for rådgivningen, herunder f.eks. med henblik på at få oplyst en sag samt løbende korrespondance og fakturering. Derudover vil behandling af persondata kunne ske, hvis dette følger af lovgivningen, f.eks. i henhold til lovgivningen om hvidvask, hvis det er nødvendigt for at fastlægge et retskrav, eller hvis der foreligger samtykke. En anmodning om samtykke vil altid blive forelagt på en måde, som klart kan skelnes fra eventuelle andre forhold, i en letforståelig og lettilgængelig form og i et klar og enkelt sprog, ligesom samtykket for god ordens skyld vil blive afkrævet skriftligt – og et samtykke vil til enhver tid kunne trækkes tilbage såvel mundtligt som skriftligt ved henvendelse til kontoret.

Persondata omfatter bl.a. – men er ikke begrænset til – følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, jobfunktion, økonomi, formue, familieforhold, arbejdsgiver, forsikringsforhold, tidligere bopæl, relationer til 3. part og sociale problemer.  Hertil kommer oplysning om cpr-numre og strafbare forhold. I nogle tilfælde kan kontoret også være nødsaget til at behandle særlige persondata (personfølsomme data), hvilket udtømmende omfatter følgende: Racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs og filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, behandling af generiske eller biometriske data med henblik på unik identifikation og helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Som en del af rådgivningen er kontoret til tider forpligtet til at videregive persondata til tredjeparter. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med stiftelse af et selskab, en transaktion, behandling af en retssag, konkurs- eller dødsbobehandling og i mange andre sammenhænge. Tredjeparter omfatter bl.a.: Domstolene, styrelser, kommuner, banker, revisorer, ejendomsmæglere samt modparter og deres eventuelle rådgivere.Udlevering af persondata til en tredjepart vil altid være retligt begrundet og i øvrigt nødvendig for at yde den aftalte rådgivning.

Persondata, som kontoret er i besiddelse af, vil blive opbevaret i 5 år efter afslutning af rådgivningen og vil herefter blive slettet. Persondata, som danner grundlag for kontorets overholdelse af interessekonflikter eller har betydning for kontorets rådgivningsansvar, herunder i forhold til retsskabende dokumenter som lejekontrakter, testamenter mv., vil blive opbevaret i 10 år, medmindre andet meddeles efter en konkret vurdering.

For at hindre uvedkommende adgang til persondata bruger kontoret it-løsninger, som automatisk sikrer, at persondata kun er tilgængelig for relevante medarbejdere på kontoret.  Derudover har kontoret vedtaget interne procedurer og politikker med henblik på at beskytte persondata mod utilsigtet adgang eller videregivelse.

Alle, hvis persondata kontoret behandler, er berettiget at kræve indsigt i, hvilket persondata, kontoret behandler om dem selv – og er tilsvarende berettiget til at kræve sletning, begrænsning eller ændring af persondata om dem selv ved tilbagekaldelse af samtykke eller såfremt kontoret i øvrigt ikke kan anses for berettiget til at opbevare pågældende persondata længere. På tilsvarende vis er alle, hvis persondata kontoret behandler, berettiget til at få udleveret persondata om dem selv via et egnet medie med henblik på selv at kunne videresende disse persondata til andre.

Endelig er alle, hvis persondata kontoret behandler, berettiget til dels at gøre indsigelse over for kontoret og dels at klage til Datatilsynet vedrørende kontorets behandling af persondata om dem selv. Nærmere om rettigheder og klage fremgår på www.datatilsynet.dk.