Fonds- ogLegatadministration


Vi har traditionelt stiftet og administreret fonde og legater igennem generationer. Vi har derfor betydelig indsigt i og berøringsflade med stiftelse, administration og løbende rådgivning i relation til formuer, som mange virksomheder og private igennem årene har formået at opbygge og ønsker at anvende til bestemte formål.

For almennyttige fonde og familiefonde gælder, at fondens bundne kapital af kontanter og værdipapirer skal placeres i en godkendt forvaltningsafdeling. Den bundne kapital skaber løbende et afkast, som fondsbestyrelsen kan eller skal uddele i henhold til fondens vedtægt.

Ved vores administration sikrer vi, at fonde og legater administreres som tiltænkt og i stifternes ånd, herunder

  • Placering af bunden kapital de rette steder med adgang til specialister inden for investering, regnskab og skatteforhold,
  • Modtagelse og visitation af legatansøgninger
  • Betaling af legatuddelinger, bestyrelseshonorarer etc.
  • Al kontakt med tilsynsmyndigheder
  • Løbende juridisk rådgivning af bestyrelsen, herunder evt. kombineret med administration og juridisk rådgivning i forhold til fondens eller legatets eventuelle ejendomme

Ønskes tilbud på stiftelse eller administration af fonde eller legater eller blot yderligere uddybning om vores kompetencer, kan advokat Eske Hald eller advokat Theis Guttenberg kontaktes. Vi står herunder altid til rådighed for en uforpligtende, indledningsvis drøftelse af mulighederne i relation til konkrete ønsker.

I relation til fonde og legater, som vi allerede administrerer, skal ansøgninger om uddeling sendes pr. almindelig post til kontoret. Ansøgninger tages kun i betragtning, hvis vi modtager disse pr. almindelig post, og hvis de opfylder ansøgningskravene for de enkelte fonde eller legater. Kontoret har dog ingen indflydelse på, hvem der tildeles legater, og må ikke yde rådgivning til den enkelte legatansøger. Informationsmateriale om formål, ansøgningsvilkår mv. i relation til enkelte fonde og legater findes bl.a. på de offentlige biblioteker.

For spørgsmål i relation til legatuddelinger kan stud.jur. Lea Stanbury kontaktes.

Se ansøgningsfrister