Forretningsbetingelser


HALDGUTTENBERG Advokatfirma yder juridisk rådgivning og er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med CVR-nr. 33 02 54 16. Der er tale om et traditionelt partnerskab, dvs. interessentskab, mellem advokat Eske Hald og advokat Theis Guttenberg. Begge er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet, der er tilsyns- og disciplinærmyndighed for alle danske advokater.

Rådgivningens omfang

Rådgivningens omfang bestemmes efter nærmere aftale og vil til enhver tid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og etiske regler fastsat af Advokatsamfundet.

Honorar

Vores honorar i den enkelte sag vil blive fastsat på baggrund af vores tidsforbrug og under hensyn til sagens karaktér, kompleksitet og betydning samt herudover ansvaret forbundet med sagen og det opnåede resultat. Det tilstræbes herunder, at honoraret er rimeligt i forhold til vores arbejde i sagen.

Honoraret tillægges moms og dækker ikke eventuelle udlæg i sagen, herunder udgifter til rejser, større kopi- og oversættelsesopgaver samt afgifter og gebyrer mv. af enhver art. Udlæg opkræves a conto forud for afholdelse; dog opkræves eventuelle mindre udlæg sammen med vores afregning af honorar.

Afregning af honorar vil, medmindre andet er aftalt, ske månedsvist ved udgangen af hver måned og ved sagens afslutning. Honoraret forfalder 14 dage efter fakturadato og indbetales til kontorets klientkonto hos Danske Bank, reg.nr. 4180 og kontonr. 4777 586 920, IBAN: DK78 3000 4777 5869 20, SWIFT: DABADKKK.

Varighed

Sagen afsluttes, når vi har ydet den aftalte rådgivning.

Herudover kan samarbejdet om sagen til enhver tid bringes til ophør med øjeblikkelig virkning, såfremt én af parterne ønsker dette. Dog – såfremt samarbejdet bringes til ophør fra vores side – sker dette i videst mulige omfang på en sådan måde, at anden rådgivning kan søges rettidigt og uden skadevirkning.

Ansvar og forpligtelser i øvrigt

HALDGUTTENBERG Advokatfirma er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelle tab, som rådgivningen måtte have medført. Ansvarsforsikring og garanti er stillet i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler hos HDI – Gerling Forsikring, dansk filial af HDI – Gerling Verzerzekeringen N.V. og dækker rådgivning i forbindelse med advokatvirksomheden, uanset hvor denne udøves.

Dog gælder, at ansvaret ikke omfatter driftstab, tidstab, avancetab goodwilltab eller lignende indirekte tab, samt at et eventuelt erstatningskrav ikke kan overstige DKR 15 mio. Et eventuelt erstatningskrav kan alene rejses mod HALDGUTTENBERG Advokatfirma og således ikke mod den enkelte partner eller andre medarbejdere.

Endvidere gælder, at ansvaret ikke omfatter tab af midler indsat på kontorets klientkonto i Danske Bank A/S som følge af bankens konkurs e. lign. I henhold til garantifondsloven er der som følge af bankers konkurs e. lign. alene dækning for op til 100.000 € pr. klient, hvilket er inklusiv klientens eventuelle indestående på egne konti i samme bank, og HALDGUTTENBERG Advokatfirma hæfter ikke for eventuelle tab herudover.

HALDGUTTENBERG Advokatfirma er herudover underlagt en række forpligtelser i relation til bl.a. uafhængighed, fortrolighed og ansvar i henhold til dansk lovgivning samt etiske regler fastsat af Advokatsamfundet. Særligt henledes opmærksomheden på De Advokatetiske Regler fra Advokatsamfundet, hvorefter HALDGUTTENBERG Advokatfirma bl.a. skal iagttage retningslinjer med henblik på at undgå interessekonflikter, samt hvidvaskloven og tilhørende vejledning fra Advokatsamfundet, hvorefter HALDGUTTENBERG Advokatfirma i forbindelse med visse transaktioner er forpligtet til at identificere sine klienter og – hvis der er tale om selskaber eller andre juridiske enheder – de bagvedliggende reelle ejere, risikovurdere hvert enkelt opdrag samt opbevare kopi af billedlegitimation og andre relevante personoplysninger i 5 år, videresende disse personoplysninger til Danske Bank i forbindelse med klientens indbetaling på kontorets klientkonto, jf. ovenfor, hvis dette kræves af banken, indberette klienten til SØIK i tilfælde af mistanke om hvidvask eller finansiering af terror og i øvrigt slette oplysningerne igen efter 5 år. Advokatsamfundet – der er en lovbestemt institution og hvis vedtægter er godkendt af justitsministeren – fører tilsyn med alle danske advokater og har i regi heraf oprettet Advokatnævnet, der er et uafhængigt klagenævn med kompetence til at træffe afgørelse om såvel adfærds- som salærklager for alle advokater hos HALDGUTTENBERG Advokatfirma. Advokatsamfundet såvel som Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger om de forpligtelser, som HALDGUTTENBERG Advokatfirma er underlagt, samt klagemuligheder findes på www.advokatsamfundet.dk.

Eventuelle tvister behandles efter dansk ret og med Københavns Byret som værneting.